Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa danych osobowych to nieodłączny element ochrony informacji w każdej organizacji. RODO, czyli Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych, nakłada na przedsiębiorstwa konkretny obowiązek postępowania w przypadku naruszeń bezpieczeństwa danych. W tym artykule przedstawiamy, jak przedsiębiorcy powinni postępować, aby zapewnić zgodność z tymi regulacjami.


incydenty bezpieczeństwa

Co to są Incydenty Bezpieczeństwa?

Incydenty bezpieczeństwa to sytuacje, w których dochodzi do naruszenia ochrony danych osobowych. Mogą to być różne zdarzenia, od ataków hakerskich, przez błędy ludzkie, aż po awarie systemów. Takie incydenty mogą prowadzić do nieuprawnionego dostępu, zmiany, utraty lub zniszczenia danych osobowych.

Obowiązki związane z RODO

Artykuł 33 RODO wymaga od administratorów danych osobowych zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych do właściwego organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), bez nieuzasadnionej zwłoki, a jeżeli to możliwe – nie później niż 72 godziny po stwierdzeniu naruszenia.

Kiedy i Jak Zgłaszać Incydenty

 1. Ocena Skutków Naruszenia: Pierwszym krokiem jest ocena, czy naruszenie może skutkować ryzykiem dla praw i wolności osób fizycznych. Takie sytuacje wymagają zgłoszenia do UODO.
 2. Termin Zgłoszenia: Jeżeli naruszenie bezpieczeństwa danych osobowych stwarza ryzyko dla praw i wolności osób fizycznych, należy je zgłosić bez nieuzasadnionej zwłoki, a najlepiej w ciągu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Jak Przygotować Organizację na Incydenty

 • Szkolenia Pracowników: Edukacja personelu na temat bezpieczeństwa danych jest kluczowa. Regularne szkolenia i warsztaty pomagają budować świadomość i odpowiednie reakcje w przypadku incydentów.
 • Plan Reagowania na Incydenty: Opracowanie skutecznego planu reagowania na incydenty jest niezbędne. Powinien on zawierać procedury identyfikacji, zgłaszania i zarządzania naruszeniami.
 • Audyt i Analiza Ryzyka: Systematyczne audyty bezpieczeństwa i analizy ryzyka pozwalają na identyfikację potencjalnych słabych punktów i zapobieganie naruszeniom.

Krótka lista typowych incydentów bezpieczeństwa z udziałem systemów IT

 1. Phishing: Ataki phishingowe polegają na wysyłaniu fałszywych wiadomości emailowych, które wydają się pochodzić z zaufanych źródeł, w celu wyłudzenia poufnych informacji, takich jak hasła czy dane karty kredytowej.
 2. Atak typu Man-in-the-Middle (MitM): Podczas ataku MitM, haker umieszcza się między dwoma komunikującymi się stronami (np. użytkownikiem a serwisem internetowym), przechwytując i potencjalnie modyfikując przesyłane między nimi dane.
 3. Ransomware: Oprogramowanie ransomware blokuje dostęp do systemu lub danych ofiary i żąda okupu za ich odblokowanie. Jest to jeden z najbardziej destrukcyjnych rodzajów złośliwego oprogramowania.
 4. SQL Injection: Atak polegający na wstrzyknięciu złośliwego kodu SQL do aplikacji internetowej, co pozwala na nieautoryzowany dostęp do bazy danych i może prowadzić do kradzieży danych.
 5. Atak DDoS (Distributed Denial of Service): Atak DDoS polega na zalewaniu serwera, usługi lub sieci dużej ilości ruchu internetowego, co prowadzi do zablokowania dostępu prawdziwych użytkowników.
 6. Wyciek danych: Wyciek danych może wystąpić w wyniku błędów ludzkich, niewystarczających zabezpieczeń lub ataków hakerskich, prowadząc do nieautoryzowanego ujawnienia poufnych informacji.
 7. Ataki na punkty końcowe (Endpoint attacks): Ataki te skupiają się na urządzeniach końcowych użytkowników, takich jak komputery czy smartfony, często wykorzystując słabe zabezpieczenia lub nieaktualne oprogramowanie.
 8. Insider Threats (zagrożenia wewnętrzne): Zagrożenia te pochodzą od osób mających dostęp do wewnętrznych systemów i danych, które mogą być użyte do nieautoryzowanego przetwarzania lub ujawniania informacji.

Te typy incydentów bezpieczeństwa wymagają świadomego podejścia do zarządzania ryzykiem oraz wdrożenia skutecznych strategii ochrony danych, aby zapobiegać wyciekom i innym naruszeniom bezpieczeństwa.

Komunikacja z Osobami, Których Dane Dotyczą

Zgodnie z artykułem 34 RODO, jeśli naruszenie bezpieczeństwa prawdopodobnie spowoduje wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osoby fizycznej, należy niezwłocznie poinformować tę osobę o naruszeniu. Komunikat powinien zawierać w jasny i prosty sposób informacje o charakterze naruszenia, jego potencjalnych konsekwencjach oraz podjętych lub planowanych środkach zaradczych.


Ten artykuł zapewnia kompleksowe spojrzenie na zarządzanie incydentami bezpieczeństwa w kontekście RODO. Przedstawia nie tylko teoretyczne aspekty, ale również praktyczne kroki, które organizacje mogą podjąć, aby skutecznie reagować na naruszenia i zapewnić zgodność z przepisami. Zachęcamy do dalszego zgłębiania wiedzy i uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach, aby w pełni zrozumieć wymogi RODO i jak one wpływają na Twoją działalność.

Centrum Edukacji Gospodarczej

Centrum Edukacji Gospodarczej

Przestrzeń Rozwoju Kompetencji

Wracamy wkrótce z najlepszą ofertą na rynku!

Zapomniane hasło